IFS Finance Corona loket

Update: 14 april 2022

Per 1 april 2022 zijn de meeste corona steunmaatregelen gestopt, zoals de TVL en de Bbz. Sommige steunmaatregelen blijven wel doorlopen, zoals de garantieregelingen voor evenementen.

Steun na corona

Voor (zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden zijn er verschillende vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld advies over ondernemen, begeleiding naar ander werk of hulp bij het terugbetalen van financiële steun of (dreigende) schulden.

Op de website van de Rijksoverheid staat een checklist waarmee u kunt kijken op welke wijze u nog ondersteuning kunt regelen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/checklist-mogelijkheden-voor-steun

Status NOW regeling: GESLOTEN.

NOW6 (8e aanvraagperiode) gold voor de periode januari, februari en maart 2022. De aanvraagperiode voor deze regeling is gesloten op 13 april.

Hiermee is de laatste NOW periode afgesloten en de regeling gesloten.

Status TVL regeling: GESLOTEN

TVL Q1 2022 was bedoeld om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen hier buiten. De TVL Q1 2022 is sinds 31 maart om 17:00 uur gesloten. Je kunt geen aanvraag meer indienen bij RVO.

============================================================================

Uitstel van betaling Belastingdienst

U kon tot en met 31 maart 2022 voor de meeste belastingen bijzonder uitstel van betaling krijgen.

LET OP: U moet alle belastingaanslagen met een betaaldatum op of na 1 april 2022

Betalingsregeling voor belastingschuld

De belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens bijzonder uitstel van betaling lost u af vanaf 1 oktober 2022. De Belastingdienst biedt u hiervoor een betalingsregeling aan.

Betalingsregeling: uw belastingschuld aflossen in 5 jaar

U krijgt 60 maanden (5 jaar) de tijd om uw belastingschuld na bijzonder uitstel van betaling af te lossen: van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. U betaalt dan elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% geldt tot 1 juli 2022. Daarna gaat deze stap voor stap terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024.

Uw persoonlijke betalingsregeling

U ontvangt in de eerste helft van 2022 een brief van de Belastingdienst met informatie over uw betalingsregeling.

In de brief staat:

 • een totaaloverzicht van uw belastingschuld
 • de voorwaarden van de betalingsregeling
 • het maandbedrag van de betalingsregeling

Heeft u vanaf 1 oktober 2022 langer dan 60 maanden nodig om de belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens uw bijzonder uitstel af te betalen? Bel dan met de BelastingTelefoon (0800 – 0543) om uw betalingsregeling te bespreken. Doe dit meteen als u problemen verwacht.

Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met IFS Finance: tel 036-7670100 of info@ifsfinance.nl

 

 

 

 

 

Update: 1 juli 2021 (bron: XpertHR)

De Corona noodsteun aan bedrijven wordt per 1 juli 2021 met nog eens 3 maanden verlengd. Ook wordt de betaaltermijn voor belasting- en andere schulden aan de overheid nogmaals opgerekt.

TVL en NOW

Het kabinet is van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) in het 3e kwartaal door te zetten:

 • Bedrijven hebben vanaf het 2e kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL.
 • Subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL gaat voor het 2e kwartaal naar 1.2 miljoen.
 • In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021.

TOZO en TONK

TOZO (steun voor ZZP’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) worden in het 3e kwartaal van 2021 verlengd:

 • De terugbetaling van de TOZO-lening voor bedrijfskapitaal is naar 1 januari 2022 verschoven.
 • De looptijd van de lening is 60 maanden
 • De minister van SZW heeft gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen.

Samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW-3 (Subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW.

Belastingmaatregelen

Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd:

 • Vanaf 1 juli 2021 weer belasting betalen.
 • Tot 1 oktober 2021 betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten.
 • Vanaf 1 oktober 2022 starten met betalen en mogen daar 5 jaar over doen.

 

 

Update: 29 mei 2021

Het kabinet wil zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven door de crisis helpen. De steunpakketten zijn dan ook zo ontworpen dat het gebruik ervan mee-ademt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dat dus ook: naarmate de economie weer verder open gaat en bedrijven meer omzet kunnen draaien, groeien zij ook uit de steunpakketten.

TVL en NOW

Het kabinet is van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) in het derde kwartaal door te trekken. Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, hebben bedrijven vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL. Aanvullend daarop gaat het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL naar 1,2 miljoen euro, voor het tweede kwartaal. In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021. Naar verwachting is met de verlenging en aanpassing een bedrag van 2 miljard euro gemoeid.

Tozo en TONK

Het kabinet stelt daarnaast voor Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal. De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden. De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit inmiddels aangekondigd.

Het kabinet neemt ook een aantal maatregelen om de schuldenlast van bedrijven te verlichten en om hun financiële positie te verbeteren.

Samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Zo krijgen zij meer ademruimte en een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan. Hier is een bedrag van ongeveer 1,5 miljard euro mee gemoeid.

Belastingmaatregelen

Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1 procent in plaats van 4 procent wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4 procent op 1 januari 2024.

Op dit moment hebben ruim 250.000 ondernemers uitstel van betaling voor een bedrag van 16 miljard euro. Veel ondernemers hebben al deels afgelost; in totaal staat er voor 36 miljard euro aan belastinguitstel open. Om ongelijkheid tussen ondernemers te voorkomen, is daarom geen sprake van generieke kwijtschelding van nog openstaande belastingschulden.

Het kabinet wil levensvatbare bedrijven voor wie de bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn om door te gaan, toch helpen. Een soepele opstelling van de Belastingdienst helpt ondernemers vooral als andere schuldeisers ook coulant zijn. Het kabinet voert hier met andere schuldeisers gesprekken over. Om dit te versnellen worden er binnenkort rondetafelgesprekken georganiseerd. Bij versoepelingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opgeven van de voorrangsposities van verschillende schuldeisers.

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Met de uitvoeringsorganisaties zijn afspraken gemaakt over coulante regels voor terugbetalen van teveel ontvangen overheidssteun. Daarbij bieden ze zoveel mogelijk individueel maatwerk.

Time Out Arrangement (TOA)

Sinds begin dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om een akkoord met schuldeisers te bereiken. Die wet helpt ondernemers die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken. In aanvulling daarop stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. Dat TOA-krediet maakt onderdeel uit van een set maatregelen om bedrijven in staat te stellen na de crisis de draad weer op te pakken.

===========================================================

Update: 9 februari 2021

Vrije ruimte WKR 2021 wederom verruimd

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het demissionaire kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2021 van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze verhoging was ook al tijdelijk van toepassing in 2020.

Vrije ruimte boven € 400.000 voor 2021 lager

Anders dan vorig jaar geldt boven de € 400.000 een vrije ruimte van 1,18%, in plaats van 1,2% in 2020. Brengt de werkgever méér in deze vrije ruimte onder, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden, zolang de vergoedingen en verstrekkingen maar voldoen aan de gebruikelijkheidstoets

Onderzoek naar onbelaste thuiswerkvergoeding

In de kabinetsbrief over de uitbreiding in het economisch steun- en herstelpakket staat ook dat het demissionaire kabinet de mogelijkheden van een onbelaste thuiswerkvergoeding onderzoekt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de introductie van een extra gerichte vrijstelling, waardoor zo’n vergoeding niet van de vrije ruimte snoept.

===========================================================

 

Update: 8 mei 2020

Vpb: verliesverrekening met fiscale coronareserve

In uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

Daarom mag u onder voorwaarden het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

===========================================================

Vrijdag, 1 mei 2020.

De meest recente maatregelen per 1 mei 2020 zijn:

 • Verruiming Werk Kosten Regeling (WKR)

U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon.

 • DGA’s: Verlaging gebruikelijk loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt. Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling. De uitwerking en voorwaarden van de maatregel waaronder u het gebruikelijk loon mag verlagen volgt zo spoedig mogelijk. Zie daarvoor de website van de Belastingdienst.

De belangrijkste maatregelen voor ondernemers, werkgevers en werknemers op een rij: 

 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).    Let op: NOW loket opent op 6 april 2020
 2. Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst. Let op: Nu ook online aan te vragen !
 3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Let op: Ook voor DGA’s!
 4. Verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- / vennootschapsbelasting 2020
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) 
 6. Verruiming BMKB (Borgstelling overheid voor kredieten)
 7. Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers  (de “4000 euro” regeling TOGS): Let op: Dit Loket is nu open!
 8. GO: De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verruimd.

Hieronder vindt u een samenvatting per regeling zoals deze vandaag bekend is. Met daarbij een link naar websites van o.a. BelastingDienst en KvK. 

 

VRAGEN?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zullen onze uiterste best doen om u daar waar mogelijk te ondersteunen. Rest ons u veel sterkte te wensen in deze roerige tijden, en bovenal een goede gezondheid! 

Ik ben geen klant van IFS Finance, maar wel een ondernemer met vragen. Wat nu?

In dat geval kunt u contact opnemen met IFS Finance. Stuur een email naar info@ifsfinance.nl met uw vraag.

EN: Vermeld uw telefoonnummer ! Wij nemen dan contact met u op.

 

Samenvatting per regeling:

 

1.  NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud  (UWV loket opent: 6 april 2020)

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten.

Wat houdt de regeling in?

De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag (31-3-2020) bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert daarom vandaag (31-3-2020) de regeling NOW (vervangt de WTV regeling). Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Met de NOW regeling kunnen werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De regeling geldt ook voor bedrijven die uit voorzorg dichtgaan, of wel open blijven maar veel omzetverlies hebben. In beide gevallen moeten deze bedrijven natuurlijk wel aan de voorwaarden voldoen.

Omzet

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

 

Einde WTV

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

LET OP: Aanvraag kunt u op dit moment nog niet indienen bij het UWV. Lees wel alvast goed alle voorwaarden die nu bekend zijn! Klik hieronder voor meer informatie.

Meer informatie: KvK Ondernemersplein NOW

 

2. Bijzonder uitstel van betaling belastingdienst. Ook online aan te vragen! 

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Wat houdt de regeling in?

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat wanneer je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, je het uitstel kunt aanvragen.

Hoe doe ik een aanvraag?

Je stuurt je aanvraag schriftelijk naar de Belastingdienst. In de brief motiveer je je aanvraag. Daarna wordt de invordering stilgezet. Pas later vindt de beoordeling van je aanvraag plaats.

Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandeltijd oplopen.

TIP: Neem voor voorbeeldbrief contact op met IFS Finance via: info@ifsfinance.nl

Melding van betalingsonmacht

Als een rechtspersoon (zoals een BV of NV) de belastingen en premies niet kan betalen en dat niet tijdig meldt, dan kunnen de bestuurders daarvoor op grond van de invorderingswet aansprakelijk worden gesteld (bijvoorbeeld bij een faillissement). Betalingsonmacht dient te worden gemeld binnen twee weken nadat de belasting had moeten zijn betaald. Onder andere gaat het dan om de loonheffingen en omzetbelasting (en die moeten worden betaald binnen een maand na afloop van het tijdvak). Het in aanmerking komen voor het hierboven genoemde ‘Bijzonder uitstel van betaling’ brengt daarin geen verandering.

Als de corona uitbraak ertoe leidt dat de BV de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting niet kan betalen, dan adviseren wij u de betalingsonmacht tijdig te melden om aansprakelijkheid in privé zoveel als mogelijk te voorkomen.

Meer informatie:  Website Belastingdienst

Online aanvragen

Hoe vraag ik online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis?

Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraagt u automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Als u dit formulier instuurt, leggen wij voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. U hoeft daarvoor verder niets te doen.

Let op! Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Hoe werkt het?

U logt in met uw DigiD.

Wij hebben gekozen voor deze manier van inloggen omdat dit formulier ook is bedoeld voor zzp’ers en eenmanszaken. Met DigiD kan iedere ondernemer snel, gemakkelijk en veilig inloggen.

Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD.

De DigiD waarmee u inlogt, wordt niet opgeslagen. Wij zullen deze verder ook niet gebruiken. In het formulier vult u de gegevens in van het bedrijf, inclusief uw RSIN of BSN. Wanneer wij uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling behandelen, gaan wij uit van die gegevens.

Vraag hier online uitstel aan

3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zoals ZZPérs en DGA’s.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers EN DGA’s , die in de knel komen door de coronacrisis.

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.503,31 euro netto per maand ontvangen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Er komt een extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel met een levensvatbaar bedrijf. De ondersteuning is een aanvulling op uw inkomen. En bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen.

U vraagt de Extra Bbz-ondersteuning aan bij de gemeente waar u woont. Dit hoeft u niet direct te doen. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt tot 1 juni 2020. U kunt de aanvraag ook later doen.

Verder: De overheid maakt het voor u ook makkelijker om een lening voor bedrijfskapitaal te krijgen. U kunt tot maximaal € 10.157 lenen. U moet deze lening later wel terugbetalen.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Meer informatie: KvK Ondernemersplein

 

LET OP: De Tozo regeling is ook beschikbaar voor DGA’s. :

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen. 

Ondersteuning op grond van de Tozo kan worden aangevraagd in de vorm van een bijstandsuitkering voor levensonderhoud én in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal. 

1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand): vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De maximale uitkeringsduur is drie maanden. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze uitkering dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat het inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijke sociaal minimum, wordt de hoogte ervan afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager. Vervolgens kan de uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen. 

De hele brief met toelichting aan de Tweede Kamer vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo

 

4.  Verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- / vennootschapsbelasting 2020

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

IFS Finance kan u hierin begeleiden !  Neem contact met ons op: info@ifsfinance.nl

Meer informatie: Website Belastingdienst

 

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Meer informatie: Qredits

 

6.  Verruiming BMKB (Borgstelling overheid voor kredieten)

Voor wie is deze regeling?

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Wat houdt de regeling in?

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.

IFS Finance kan u hierin begeleiden !  Neem contact met ons op: info@ifsfinance.nl

Meer informatie: RVO-BMKB

 

7.  Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers(de 4000 euro regeling TOGS)

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is bedoeld voor sectoren die zijn getroffen door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Zoals schoonheidssalons en andere bedrijven die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Bij bedrijven in deze sectoren kan misgelopen omzet moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

Wat houdt de regeling in?

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit is een gift.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn nog niet bekend. Wat de voorwaarden zijn en welke bedrijven in aanmerking komen, wordt later bekendgemaakt.

Hoe doe ik een aanvraag?

Op dit moment kun je nog geen aanvraag doen. RVO.nl voert deze Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 uit.

Meer informatie: RVO-Compensatieregeling

 

8. GO: Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Wat houdt de regeling in?

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Hoe doe ik een aanvraag?

Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Meer informatie: Kvk Ondernemersplein GO